Skip to main content

BE-OO-KAY – Algemene voorwaarden

Samenvatting

Vindt u Algemene Voorwaarden lang, moeilijk en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook. Wij vinden het echter belangrijk om u te informeren over de voorwaarden waaronder u producten aankoopt bij ons.
Daarom hebben wij deze 2 minuten durende samenvatting voor u gemaakt. Deze samenvatting geeft u in een mum van tijd de nodige informatie en alles wat u moet weten!

Wanneer kunt u een bestelling plaatsen bij Be-oo-Kay?

 • Om producten te kunnen bestellen, dient u onze Algemene Voorwaarden te accepteren. Hierin staan de voorwaarden waaraan de bestelling onderworpen is.
 • U moet ook instemmen met ons Privacybeleid. De persoonlijke gegevens die u met ons deelt, blijven altijd uw eigendom en Be-oo-Kay zal deze alleen gebruiken om producten aan u te leveren en aan te bieden. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om ons Privacybeleid te bekijken.
 • Wanneer u een bestelling plaatst, dient u ons wat persoonlijke informatie te geven, alsook minstens 18 jaar oud zijn.

Hoe wordt een bestelling geplaatst?

 • Be-oo-Kay biedt de producten aan via de website www.be-oo-kay.be. U dient de producten van uw keuze toe te voegen aan het winkelmandje;
 • Vervolgens dient u ons verschillende contact- en betalingsgegevens te verschaffen. Daarnaast kiest u de manier van levering (levering aan huis, in een BPost of BPack afhaalpunt).
 • Op de overzichtspagina krijgt u een overzicht van de details van de bestelling, alsook de Algemene Voorwaarden en Privacybeleid, waarmee u zich akkoord dient te verklaren.
 • Ten slotte dient u het betalingsproces te doorlopen waarna de bestelling definitief geplaatst wordt. Als betalingswijzen is er keuze tussen Bancontact & iDeal, binnenkort wordt dit uitgebreid met Visa & Mastercard.

Hoe verloopt het verder?

 • U ontvangt een bevestigingsmail van Be-oo-Kay, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
 • Be-oo-Kay verstuurt vervolgens de producten naar het leveringsadres.
 • Indien u niet tevreden bent over de producten, kan u gebruik maken van het herroepingsrecht, onder de voorwaarden en volgens de procedure uitgelegd in de Algemene Voorwaarden.

Ook belangrijk om te weten:

 • Be-oo-Kay blijft altijd de eigenaar van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, u blijft altijd de eigenaar van uw gegevens.
 • Be-oo-Kay kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct aan ons wordt toegeschreven, met een limiet van de prijs van het aangekochte product.
 • Onze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden geüpdatet, wij raden u aan deze regelmatig te controleren!

Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige Algemene Voorwaarden te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd!

Be-oo-Kay – Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 – Algemeen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere verkoop van producten (“Producten”) door Be-oo-Kay BV, met maatschappelijke zetel te Kemzekestraat 7, 9170 Sint-Gillis-Waas en geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0745.801.623 (“Be-oo-Kay” of “Wij”), ongeacht de manier waarop de bestelling (“Bestelling”) van de Producten wordt geplaatst.  Indien de Bestelling via de website van Be-oo-Kay, beschikbaar via www.be-oo-kay.be (“Website”) wordt geplaatst, worden deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper (“Klant”) ter beschikking gesteld op zodat deze door de Klant op eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Door het plaatsen van een Bestelling erkent de Klant de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid (“Privacybeleid”) te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard. De nietigheid van een artikel van deze Algemene Voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige artikels. Be-oo-Kay kan op elk ogenblik de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen. De in werking zijnde Algemene Voorwaarden worden steeds beschikbaar gesteld op de Website vanaf de datum waarop de nieuwste versie in werking treedt. De actuele Algemene Voorwaarden worden steeds weergegeven op het moment van het plaatsen van een Bestelling.

Art. 2 – Aanbiedingen en Bestellingen.

Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting, opties en overige aanduidingen van de Producten, prijslijsten en aanbiedingen (“Aanbieding”) opgenomen op de Website van Be-Oo-Kay zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

Elke Aanbieding bevat voldoende informatie, betreffende

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele verzendingskosten;
 3. de wijze waarop de Bestelling tot stand zal komen en de handelingen die daartoe nodig zijn;
 4. de mogelijkheid tot toepassing van een herroepingsrecht; en
 5. de mogelijke wijzen van betaling, aflevering en uitvoering van de Bestelling.

Deze informatie wordt aan de Klant verschaft, zodat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Bestelling zijn verbonden, alsook zodat de Klant een goede beoordeling van de Producten kan maken.

Indien een Aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in de Aanbieding vermeld. Be-oo-Kay behoudt zich het recht voor Producten eenzijdig te wijzigen. Onze laatste versie van webshop, catalogi en prijslijsten vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. Producten die er niet meer in voorkomen, kunnen niet langer het voorwerp van een Bestelling uitmaken. Be-oo-Kay behoudt zich veranderingen in vorm, afmetingen en uitvoering voor om de kwaliteit van onze Producten te garanderen.

Een Product bestellen kan voor Klanten vanaf 18 jaar. Het bestelproces verloopt als volgt: de Klant dient het Product toe te voegen aan het winkelmandje op de Website. De Klant geeft vervolgens verschillende contact- en betalingsgegevens in, waarna de wijze van Levering wordt gekozen. Via een overzichtspagina, worden alle details van de Bestelling weergegeven, alsook een link naar deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. De Klant dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en vervolgens de Bestelling af te ronden door het betalingsproces door te lopen. De Bestelling is definitief wanneer al deze stappen werden doorlopen. Elke ontvangen Bestelling moet het voorwerp zijn van een ontvangstbericht van Be-oo-Kay om als geldig te worden aanzien ten aanzien van Be-oo-Kay. Zolang een Bestelling niet uitdrukkelijk is aanvaard door Be-oo-Kay, is er geen overeenkomst (“Overeenkomst”) tot stand gekomen. De Klant is op definitieve en onherroepelijke wijze gebonden door elke Overeenkomst.

Art. 3 – Prijs.

Be-oo-Kay behoudt steeds het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de prijslijsten, beschikbaar via de Website, vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. De prijzen zijn inclusief Belgische BTW. Gedurende de in de Aanbieding vermelde geldigheidsduur, indien van toepassing, worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Art. 4 – Betalingsvoorwaarden.

De door de Klant verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk te worden voldaan bij de Bestelling van het Product. Voordat de Klant een Bestelling uitvoert, heeft de Klant de mogelijkheid om de volledige vergoeding die voor de Bestelling in rekening zal worden gebracht, te bekijken en te accepteren. De betalingsmethodes zullen door Be_oo-Kay worden voorgesteld op het moment van het uitvoeren van de betaling. Be-oo-Kay behoudt zich – binnen wettelijke kaders – het recht voor om zich op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Be-oo-Kay op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Be-oo-Kay te melden. Be-oo-Kay treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch betaalt, zal Be-oo-Kay daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Art. 5 – De Overeenkomst.

De Bestelling komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, op het moment van aanvaarding door de Klant van de Aanbieding en het voldoen aan de gestelde voorwaarden, waaronder de betaling ervan. Be-oo-Kay bevestigt onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van de Aanbieding. Vanaf het moment van aanvaarding van de Aanbieding, wordt de Aanbieding omgezet in een Overeenkomst tussen Be-oo-Kay en de Klant. Zolang de Bestelling niet wordt bevestigd door Be-oo-Kay en aldus geen Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de Klant de mogelijkheid om de Bestelling te ontbinden.

Art. 6 – Levering.

Be-oo-Kay zal de uitvoering van de Overeenkomst (“Levering”) met zorgvuldigheid behandelen. In overeenstemming met artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, zal Be-oo-Kay de Levering met gepaste spoed, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn werd aangegeven. De eventueel door Be-oo-Kay vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie, en derhalve kunnen hieraan door de Klant geen rechten ontleend worden. Indien een Product niet op voorraad is, zal Be-oo-Kay zich inspannen om het Product opnieuw beschikbaar te stellen. Be-oo-Kay zal de Klant via e-mail op de hoogte brengen van de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het Product uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft daarbij de keuze om de beschikbaarheid van het Product af te wachten en/of de Bestelling te annuleren zonder extra kosten. In het geval dat de Klant ervoor kiest om de beschikbaarheid van het Product af te wachten, zal het Product verzonden worden van zodra het terug beschikbaar is. Indien het niet mogelijk is om het Product op voorraad te krijgen of de Klant ervoor opteert om de Bestelling te annuleren, zal Be-oo-Kay de Klant terugbetalen ten belope van de prijs voor het desbetreffende Product, binnen de dertig (30) dagen nadat de Klant deze keuze aan Be-oo-Kay heeft gemeld.

Als plaats van Levering zal het leveringsadres gelden dat tijdens de bestelprocedure door de Klant werd aangegeven. Be-oo-Kay wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de mededeling van onjuiste gegevens door de Klant. Indien het opgegeven leveringsadres niet correct of onvolledig is en de Producten opnieuw verzonden dienen te worden, zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden ten laste van de Klant.  De mogelijke leveringswijzen worden door Be-oo-Kay voorgesteld op het moment van het plaatsen van de bestelling. Het risico wordt overgedragen aan de Klant op moment van uitlading van de Producten door de vervoerder, expediteur of andere aangewende persoon. Indien het Product beschadigd werd geleverd, dient Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden te worden gevolgd. De Bestelling wordt aangeboden aan het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is om de Bestelling in ontvangst te nemen op het tijdstip van de Levering, wordt een bericht van aanbieding achtergelaten. Dit bericht van aanbieding vermeldt het postadres waar de Klant de Producten kan ophalen. De Producten blijven gedurende veertien (14) dagen na de dag van de Levering voor de Klant beschikbaar op het postadres. Na deze termijn zullen de Producten, in voorkomend geval, naar de opslagplaats van Be-oo-Kay worden teruggezonden. In dat geval kan de Klant Be-oo-Kay contacteren teneinde een nieuwe Levering op kosten van de Klant te organiseren.

Art. 7 – Herroepingsrecht.

De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tussen Be-oo-Kay en de Klant, zonder opgave van redenen, te herroepen gedurende veertien (14) dagen (“Herroepingstermijn”). Deze Herroepingstermijn begint te lopen op de dag na de ontvangst van het Product door of namens de Klant. De Klant brengt Be-oo-Kay op de hoogte van de beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht (“Herroepingsrecht”) binnen de Herroepingstermijn. Hiervoor dient de Klant binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met Be-oo-Kay via service@be-oo-kay.be Nadat de Klant Be-oo-Kay op de hoogte heeft gesteld van het uitoefenen van het Herroepingsrecht, retourneert de Klant het aangegeven Product binnen de veertien (14) dagen (“Retourtermijn”) per post naar het door Be-oo-Kay opgegeven retouradres (Kemzekestraat 7, 9170 Sint-Gillis-Waas). De eventuele retourkosten zijn ten laste van de Klant. Be-oo-Kay bevestigt de ontvangst van het geretourneerde Product via e-mail. Be-oo-Kay zal de Klant de ontvangen bedragen voor het geretourneerde Product terugbetalen, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de leveringskosten, tenzij niet werd geopteerd voor de standaard leveringswijze. De terugbetaling zal verricht worden binnen de veertien (14) dagen na de ontvangst van het geretourneerde Product. Be-oo-Kay verricht deze terugbetaling door middel van dezelfde betalingswijze die de Klant heeft gebruikt bij de Bestelling. Gedurende de hele Herroepingstermijn, zal de Klant zorgvuldig met het Product en de daarbij horende verpakking omgaan. De Klant zal het Product slechts uitpakken in die mate om op een goede manier te kunnen oordelen of hij het Product wenst te houden. Het Herroepingsrecht kan slechts worden uitgeoefend indien het Product in nieuwstaat wordt teruggestuurd, in hun originele verpakking en in perfecte staat, met inbegrip van de eventuele gebruiksaanwijzing.

Be-oo-Kay is niet verplicht om een Product terug te nemen, die na de Herroepingstermijn worden geretourneerd, die worden teruggegeven zonder de procedure in het huidig artikel te volgen, waarvan de verpakking werd geopend en/of die sporen van gebruik bevatten. De beoordeling of een Product dient te worden teruggenomen, gebeurt door Be-oo-Kay. Op aanvraag worden de redenen voor het niet terugnemen van een Product aan de Klant verstrekt.

Art. 8 – Garantie en conformiteit.

De wettelijke garantieperiode voor Producten die niet voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, bedraagt twee (2) jaar waarbinnen Be-oo-Kay zich het recht voorbehoudt om het Product te vervangen. Indien een vervanging niet mogelijk of disproportioneel is, verbindt Be-oo-Kay zich ertoe om de ontvangen betalingen voor het desbetreffende Product terug te betalen.

Bij de Levering, verbindt de Klant zich ertoe om na te gaan of de kwaliteit en de kwantiteit van het Product overeenstemmen met de Overeenkomst. Elke klacht voor zichtbare gebreken of ontbrekende Producten dient per e-mail aan de klantendienst via service@be-oo-kay.be gericht te worden binnen ten laatste twee (2) dagen na de Levering. Indien de Klant nalaat om een klacht in te dienen binnen deze termijn, verliest de Klant zijn recht om klacht in te dienen wegens zichtbare gebreken of ontbrekende Producten. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen twee (2) maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan de klantendienst via service@be-oo-kay.be. Nadien vervalt elk recht op garantie. De klantendienst zal de Klant aangeven welke stappen hij/zij moet volgen om de Producten terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de Producten pas gebeuren na de voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van Be-oo-Kay.

Het genieten van garantie is niet mogelijk voor een defect ten gevolge van:

 1. fout, nalatigheid van de Klant;
 2. herstelling of wijziging aan het goed door de Klant of een derde;
 3. slecht onderhoud;
 4. onachtzaam gebruik of gebruik in abnormale omstandigheden;
 5. een oorzaak inherent aan de normale gebruiksduur of levensduur van het Product;
 6. een externe oorzaak die niet kan toegeschreven worden aan Be-oo-Kay, en;
 7. een fout, nalatigheid of diensten van derden.

Art. 9 – Klachtenregeling.

Be-oo-Kay hoopt de Klant steeds tevreden te stellen met de Producten en de daarbij horende dienstverlening. Indien er evenwel toch iets fout zou lopen, kan de Klant steeds contact opnemen met de klantendienst via service@be-oo-kay.be. Be-oo-Kay streeft ernaar om de klachten binnen een termijn van zeven (7) dagen te behandelen.

Art. 10 – Overmacht.

Overmacht (“Overmacht”) bevrijdt Be-oo-Kay van enige aansprakelijkheid. Be-oo-Kay is niet verplicht Bestellingen te aanvaarden noch Overeenkomsten uit te voeren in alle gevallen van Overmacht.      Be-oo-Kay heeft de keuze om ofwel zijn verplichtingen op te schorten gedurende de duur van de Overmacht, ofwel de Overeenkomsten definitief te ontbinden, zonder ontbindingskosten. Als gevallen van Overmacht worden onder andere beschouwd: extreme weersomstandigheden, stakingen, blokkades of opstand, lock-out, brand, schade aan productie-installaties, geen of laattijdige levering van onze leveranciers, overheidsmaatregelen. Deze lijst is niet exhaustief. Klanten hebben geen recht tot annulering van een Overeenkomst of tot weigering van ontvangst of betaling van bestelde Producten. Enige vorm van financiële of commerciële compensatie wordt niet toegestaan op grond van Overmacht.

Art. 11 – Beperking van aansprakelijkheid.

Be-oo-Kay is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, enige storing afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze Website. Be-oo-Kay is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden door het gebruik van de Producten. Dit geldt ook voor de gevallen bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. Alle genoemde termijnen in deze Algemene Voorwaarden in hoofde van Be-oo-Kay, met uitsluiting van de Herroepingstermijn en de Retourtermijn, zijn louter indicatief, zonder enige verplichting in hoofde van Be-oo-Kay. Bijgevolg kan Be-oo-Kay niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van om het even welke termijn, noch voor enige andere schade die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Be-oo-Kay, zelfs in geval van zware fout. Be-oo-Kay is enkel aansprakelijk voor grove nalatigheid met betrekking tot de keuze van verzending, vervoer of koerier. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door een partij op het moment van sluiten van de Overeenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van Be-oo-Kay zal de aankoopprijs van het Product in kwestie niet overschrijden.

Art. 12 – Intellectuele eigendom.

Be-oo-Kay blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Producten, de Website alsmede de naam en het logo waaronder de Producten aangeboden worden en haar afbeeldingen. Onze schriftelijke toelating is noodzakelijk voor het gebruik van afbeeldingen of logo’s van onze Producten in onder andere tijdschriften, dag- en weekbladen, op websites of op het internet of voor doorgifte aan derden.

De Website werd gecreëerd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. Het is verboden informatie of materiaal beschikbaar op de Website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Het is de Klant wel toegelaten de inhoud van de Website te downloaden en daarvan een kopie te maken voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de oorspronkelijke staat van de inhoud behouden blijft.

De Klant verbindt zich ertoe geen door Be-oo-Kay aangeboden Producten te wijzigen of na te maken, dan wel het intellectueel eigendomsrecht van Be-oo-Kay aan te tasten.

Art. 13 – Gegevensbescherming en privacy.

Bij het plaatsen van Bestellingen worden aan de Klant enkele persoonsgegevens gevraagd om de Overeenkomst en Levering mogelijk te maken. Be-oo-Kay verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te garanderen en er respectvol mee om te gaan. Meer informatie omtrent de behandeling van persoonsgegevens door Be-oo-Kay is in onze Privacybeleid te vinden.

Art. 14 – Toepasselijk Recht.

Elk geschil tussen de Klant en Be-oo-Kay wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil, ongeacht de reden.

BE OO KAY nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van onze nieuwigheden, wedstrijden en tips & tricks? Schrijf je dan in op onze newsletter en ontvang een gratis verzorgingsmasker bij je eerste bestelling!